FOI Kollektivt beteende och tidig förvarning

Rapporten beskriver den inledande fasen av ett FOI projekt, som  skall utveckla förmågan att förutsäga kollektiva händelser och händelseutveckling genom att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc. som föregår en händelse vad av ser kollektivt agerande i syfte att kunna agera pro-aktivt.

5.3.2  Kunskapsuppbyggnad
För beslutsstödssystem krävs en speciell  och entydig representation av kunskap, vilken lämpligen formuleras via ett formellt språk med regelverk, baserat på t ex satslogik eller första ordningens logik (predikatkalkyl). Processen för att konstruera en kunskapsbas, samla in och lagra kunskapen benämns knowledge engineering och delas upp dels i tilllämpningsnära (special-purpose knowledge bases), där området är noggrant avgränsat
och frågeomfånget är känt i förväg, dels i allmänsyftande kunskap (general-purpose knowledge bases), som stöder frågor i full omfattning om mänsklig allmänkunskap (t ex det sunda förnuftet). Processen för kunskapslagring bygger enligt Russel, Norvig [23] på 7 steg:
1)identifiera uppgiften
2)samla relevant kunskap, antingen direkt eller genom att intervjua experter
och extrahera relevant information (knowledge acquisition) utan att kunska-
pen har givits någon formell representation
3)bestäm en vokabulär av predikat, funktioner och konstanter dvs översätt
domänbegrepp till logiska namn, vilket kräver en enhetlig stil. Resultatet blir

Kollektivt beteende och tidig förvarning    (feb 2005)

FOI-R-1584-SE
en ontologi för detta område, som anger vilka typer av ting som kan före-
komma
4)koda allmän kunskap om området, skriv ned axiom för termerna i förteck-
ningen (ev upprepa punkt 3)
5)koda beskrivningen av de specifika probleminstanserna – atomära meningar/
påståenden utgående från begrepp som redan ingår i ontologin
6)kontrollera slutledningsfunktionen genom att ställa frågor och kontrollera
svaren och därmed de operationer där axiomen utnyttjas med problemspeci-
fika fakta
7)avlusa kunskapsbasen till användarens krav på korrekthet/acceptans
Med begreppet ontologi avses här en gemensam förståelse (shared understanding) i datalogisk mening med tolkningar, som alla utgår från att världen beskrivs med fakta även påståenden) som har tillstånden sant, falskt eller obekant  i förhållande till verkligheten. Om tolkningen nyttjar första ordningens logik tas även  objekt och deras relationer med, med temporal logik införs dessutom begreppet tid. Om tolkningen däremot baseras på sannolikhetsteori eller oskarp logik (fuzzy logic) finns enbart fakta med  till-
ståndsvärden  “graden av tilltro” (degree of belief inom [0,1])  respektive inom ett känt intervall.

http://www2.foi.se/rapp/foir1584.pdfKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*