Vårt uppdrag

Dator-Hjärna-Interaktion! Forsknings och utveckling pågår under sekretess. Etiska debatter är obefintliga

Av: Gina Ryland/IRPT.

Översattning:  Mikael Eleman 2009. 08.10

Utveckling av D-H-I-AI (Dator-Hjärna-Interaktion och Artificiell Intelligens)  inom EU:s 7:e ramprogram

Bristen på fakta i detta ämne skapar naiva idéer om säker utveckling av nanoelektronik och kvantinformationsteknik.

Forskarna lägger locket på den offentliga debatten i ämnet och undergräver därmed myndigheternas beslut.

För att garantera människors säkerhet och rättigheter i samband med utvecklingen av morgondagens teknik  krävs bredare tillgång till specialiserad kunskap än vad det nuvarande globala politiska, militära och industriella klimatet tillåter.

Dator-Hjärna-Integration och Artificiell- Intelligens (D-H-I-AI) innebär nya möjligheter för manipulation och kontroll av människan och måste debatteras.

Den bristfälliga information som finns att tillgå från forskning och den militära industrins sida ger inte tillräckligt underlag för att få fram en djupare och mer detaljerad beskrivning av teknik och potentiella faror i utvecklings processen.

Detaljerad kontroll av myndigheter och organisationer för mänskliga rättigheter är nödvändiga verktyg för att försäkra sig mot övergrepp och kränkningar.

När man nu flyttar in D-H-I-AI direkt i den mänskliga hjärnan är tillgänglig information bristfällig. Branschen ser myndigheter, företag och privatpersoner som framtida konsumenter. Denna inställning har sina rötter i den militära industrins egna mål för forskning och utveckling och lägger inte särskild tonvikt vid frågor kring hälsa och säkerhet. Forskningsprojekten prioriterar industriella och militär-strategiska fördelar.

Information inom offentlig/privat forskning och utveckling visar att olika sponsorer försöker att göra denna typ av teknik, inte bara möjligt, utan fullt fungerande utanför allmänhetens kännedom och debatt.

Hur snart “spin off”- teknik är redo för den offentliga marknaden är osäkert. Man utvecklar bland annat system för diagnos och behandling av:

Psykiatriska sjukdomar, sjukdomar i hjärnan, fysiska och psykiska trauman samt lärande, beteende, utbildning och kommunikation och dessutom system för förbättring av hjärnans funktion, intelligens och kapacitet.

Detaljerna om dagens praktiska tillämpningar och tillförlitlighet när det gäller D-H-I-AI för användning i intelligenta ändamål är sekretessbelagda.

Troligtvis kommer det att ta årtionden innan man uppnått målet med en globalt fullt fungerande, ekonomiskt tillförlitlighet med D-H-I-AI.

Denna forskning ges nu högsta prioritet både beträffande ekonomiska och personella resurser då man från forskningens sida ser oanade inkomstbringande möjligheter i framtiden.

En övervakning som grundar sig på D-H-I-AI håller nu på att förvandla militära stridsmedel, underrättelser och meddelanden till civil verksamhet.

Rekommenderade försiktighetsprinciper kommer aldrig att kunna ge tillräckligt skydd för den enskilde och undanhålla samhället från skada när den militära industrin verkar för en ytterligare utveckling av D-H-I-AI. Det enda sättet att testa teknik säkert för framtiden är, på plats och i verkliga livet. http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_Principle

Professionell teknisk övervakning och kontroll ifrån forskningens sida är väl organiserade. Men effekterna för samhället är dåligt eller inte alls kartlagda, det är alltför komplicerat och resurskrävande att genomföra i full skala.

Det finns ingen policy och praxis när det gäller ansvars villkor då stora privatägda företag ensamma eller i samarbete med offentliga myndigheter finansierar forsknings – och utvecklingsprojekt som innebär försök på människor. Ej heller finns någon utvärdering av allmänhetens eller rikets säkerhet.Informerat samtycke, integritet, mänskliga rättigheter och miljö beaktas inte.

Ett bredare samarbete och en öppnare dialog mellan företrädare från industrin, militären, säkerhetspolisen, regeringen, människorättsorganisationer och allmänheten, är en förutsättning för att försöka förbättra möjligheterna till skydd för den enskilde och säkerhet för samhället under denna utvecklingsprocess.

I forskningen inom D-H-I-AI finns potentiella förödande effekter på människor och miljö.

Debatten kräver utbildad personal på flera nivåer som kan bidra med information och rådgivning.

För offren är psykologisk och medicinsk hjälp, ekonomiskt stöd och juridiskt bistånd nödvändigt. Dessa funktioner inom D-H-I-AI forskningen finns inte i det nuvarande offentliga systemen.

I nuvarande situationen är det svårt att skapa en lösning där en lagstiftning skulle kunna skydda människor som utsätts för forskning och utveckling i dessa experiment.

Bionic Gate arbetar för en bredare förståelse och öppenhet om problemet inte minst för att kunna hjälpa dem som är ofrivilligt utsättas för forsknings -och utvecklingsprojekt inom D-H-I-AI

Kunskap, förståelse och ett erkännande från regeringens sida med åtgärder och en lagstiftning är nödvändigt.