Nanoteknik; Att forma vår framtid. “Bioteknikens möjligheter och problem”, redaktörer; Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén och Göran Hermerén

Nanoteknik Historik, drivkrafter, trender,  möjligheter och problem

Bengt Kasemo 2007

Många forskare tror att vi inom de närmaste 20 åren kommer att få
uppleva snabb och samhällspåverkande utveckling inom tre ömsesidigt
växelverkande områden: Det första, som vilar på kiseltekniken, är infor-
mationsteknologin. Den har redan slagit igenom i vår vardag. Bioteknik och molekylärbiologi är det andra området, vilket just är på väg att få sitt verkliga genomslag. Det tredje, som behandlas här, är nanovetenskap och nanoteknologi (N & N), som ibland kallas atomslöjd. Dessa vetenskaps- och teknikområden utvecklas dels var för sig, men är också kopplade till och förstärker varandra. De kommer i framtiden att förändra både vår vardag och vårt arbetsliv och också skapa ett antal etiska utmaningar och frågeställningar kring säkerhet och risker.

Etiska aspekter och säkerhet!

Den nanoetiska debatt som N&N initierat, och som lett till omfattande forskningssatsningar kring nanoetik i t.ex. EU:s ramprogram,bygger dels på de böcker1,2 som nämndes inledningsvis, men också på en fundamental osäkerhet kring vad nanotekniken är, och vad den kommer att producera i framtiden. Själva litenheten hos nanokomponenterna är i sig självt ett bränsle i diskussionen om nanoetik. Om man inte med lätthet kan se eller på annat sätt spåra de komponenter som skapas med tekniken, hur kan man då skydda sig? Hur kan man förhindra och kontrollera otillbörlig användning av dem, även om det finns lagstiftning? Och så vidare. Spårbarhet, eller snarare bris-ten på spårbarhet, är ett ständigt återkommande ämne i debatten om etik, risker och säkerhet. Ett annat återkommande ämne är övervakning – hur nanotekniken kan användas i övervakningssyfte, där individen eller gruppen är ovetande om övervakningen och oförmögen att ta reda på om hon/de är övervakad(e) eller inte.

Läs merKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*