Totalförsvarets forskningsinstitut och Karolinska Institutet, Centrum för traumaforskning

Bakgrund

Centrat har tillkommit genom en överenskommelse mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska Institutet (KI) efter initiativ från Enheten för experimentell traumatologi (XT) vid FOI (Institutionen för försvarsmedicin, beläget på KI-området). I de föregående diskussionerna har också Försvarsmakten deltagit.

Mikrovågsvapen hör till gruppen icke dödliga vapen (Non-Lethal Weapons = NLW). Mikrovågsvapen har mycket hög fältstyrka (motsvarande tusentals mobiltelefoner) och kan fokuseras mot olika mål med avsikt att framkalla smärta (genom upphettning av fria nervändar i huden) eller störa elektronisk utrustning. Kan de påverka centrala nervsystemet? Finns någon effekt på blod-hjärn barriären? Denna typ av forskning bildar bland annat underlag till folkrättsliga överväganden som skall göras enligt ett tilläggsprotokoll till den 4e Genève konventionen.

Gränser Neurotrauma

Ny tidskrift med Mårten Risling som redaktör och chefredaktör Bo-Michael Bellander.

VERKSAMHETSMÅL: Traumatiska skador på nervsystemet är en dominerande dödsorsak hos yngre individer. Efterlevande kan drabbas av bestående arbetsoförmåga och smärta. Kostnaderna för samhället är enorma. Uppdraget för “Gränser Neurotrauma” är att underlätta forskning som kan förbättra behandlingen och resultatet av neurotrauma. “Gränser Neurotrauma” är ett speciellt avsnitt av gränser inom neurologi som syftar till att offentliggöra betydande kliniska och grundläggande forskningsresultat om alla aspekter av traumatiska skador på nervsystemet. Därför kommer vi att välkomna uppsatser om 1) Traumatiska hjärnskador (TBI), 2) Ryggmärgsskada, och 3) Perifer nervskada. Ett brett spektrum av aspekter inom neurotrauma, såsom intensivvård för TBI, molekylära insikter om viktiga skillnader i skador mellan de centrala och perifera nervsystemet, samspelet mellan mild TBI och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), arbetet med biomarkörer för skada, relationen mellan genetik och resultatet av trauma eller relationen mellan inflammation och cellulär reparation. Andra viktiga områden kommer att skada mekanismer som under lång tid, kan ha undgått allmän uppmärksamhet, till exempel inducerad TBI. Vi välkomnar också rapporter om nya experimentella metoder, till exempel relevanta välkontrollerade trauma modeller som kan användas för att öka kunskapen om trauma mekanismer och behandling, eller för att generera skadekriterier av relevans för skydd i trafikolyckor. Studier som skapar överbryggande effekter mellan grundforskning och klinisk forskning, eller mellan neurovetenskap och biomekanik, kommer att vara mycket uppskattat.

Läs forskningsprojekten härKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*